Skip to main content
 • Jak leczy się jąkanie u dzieci?
  31.08.2023

  Jak leczy się jąkanie u dzieci?

Jąkanie to nie tylko wyzwanie dla samego dziecka, lecz również jego całego otoczenia - rodziny, przyjaciół, a także nauczycieli. Choć z pozoru wydaje się być jedynie niewielkim zaburzeniem mowy, w rzeczywistości stanowi poważną przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu, wpływając na pewność siebie, relacje społeczne oraz jakość życia osoby jąkającej się.

W dzieciństwie, kiedy maluchy uczą się podstaw komunikacji, jąkanie może stać się szczególnie dotkliwe. To właśnie w tym okresie młodzi ludzie zaczynają budować swoją pewność siebie w oparciu o to, jak są postrzegani przez rówieśników, nauczycieli oraz rodzinę.

Każda trudność w wyrażaniu myśli i uczuć, wynikająca z jąkania, może prowadzić do frustracji, poczucia odrzucenia czy niższej samooceny. W wyniku tych negatywnych emocji, maluchy zaczynają unikać sytuacji wymagających mówienia, co w konsekwencji ogranicza ich uczestnictwo w życiu społecznym. Taka izolacja w kluczowym momencie rozwoju może mieć długotrwałe skutki i być przeszkodą dla dojrzewania emocjonalnego oraz nauki umiejętności interpersonalnych dziecka.


Spis treści:

1. Jąkanie u dzieci | Czym dokładnie jest?
    1.1 Rodzaje jąkania
        1.1.1 Jąkanie łagodne
        1.1.2 Jąkanie umiarkowane
        1.1.3 Jąkanie znaczne
        1.1.4 Jąkanie głębokie
2. Skąd się bierze jąkanie? | Przyczyny jąkania
    2.1 Czynniki predysponujące jąkanie
    2.2 Czynniki wyzwalające jąkanie
    2.3 Czynniki podtrzymujące jąkanie
3. Jak leczy się jąkanie u dzieci?
4. Ćwiczenia na jąkanie u dzieci


Jąkanie u dzieci | Czym dokładnie jest?

Zaczynając od podstaw: czym jest jąkanie? Jąkanie to określenie na zaburzenie płynności mowy, które z reguły nie utrudnia w znacznym stopniu komunikacji z innymi. Może ono przybierać różne formy, w tym także obejmować wszelkiego rodzaju tiki i mimowolne ruchy. Jąkanie najczęściej występuje u chłopców w wieku od 3 do 5 lat, jednak w większości przypadków ustępuje samoistnie z biegiem czasu. Pojawienie się tego zaburzenia jest wynikiem nieprawidłowej koordynacji w działaniu układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

Rodzaje jąkania

Jąkanie można podzielić ze względu na cztery poziomy nasilenia symptomów: łagodne, umiarkowane, znaczne i głębokie.

Dziecko naśladujące dźwięki z książeczki.

Jąkanie łagodne

Jąkanie łagodne to pierwszy z poziomów nasilenia opisywanego zaburzenia. Charakteryzuje się ono określonymi cechami:

 • Częstotliwość: W jąkaniu łagodnym, przerwy i niepłynności w mowie występują dość rzadko. Mogą dotyczyć maksymalnie do 5% wyrazów w danej wypowiedzi.
 • Długość przerw: Przerwy w mówieniu są krótkie, zazwyczaj trwające około jedną sekundę.
 • Objawy towarzyszące: Dziecko nie wykazuje widocznych tików czy mimowolnych ruchów twarzy podczas mówienia.
 • Reakcje emocjonalne: Dziecko z łagodnym jąkaniem zwykle nie odczuwa silnego lęku przed mówieniem i nie unika sytuacji wymagających ekspresji werbalnej.
 • Płynność: Mimo pewnych niepłynności, ogólna zdolność komunikacji przy jąkaniu łagodnym jest na wystarczającym poziomie.

Jąkanie łagodne często może zostać przeoczone przez rodzica lub uznane za standardowy etap w rozwoju dziecka. Choć niektóre maluchy przechodzą przez fazę niepłynności mowy podczas nauki pierwszych wyrazów, w większości przypadków dorastanie powoduje u nich całkowity zanik tego zaburzenia.

 Jąkanie umiarkowane

Jąkanie umiarkowane stanowi kolejny stopień nasilenia problemu niepłynności mowy, a rozpoznać je można poprzez takie aspekty, jak:

 • Częstotliwość: W jąkaniu umiarkowanym, niepłynności w mowie stają się bardziej widoczne niż w jąkaniu łagodnym, jednak nie dominują całkowicie wypowiedzi dziecka.
 • Objawy towarzyszące: Czasem widoczne są tiki oraz grymasy twarzy podczas mówienia. Dziecko może wykazywać pewne napięcie mięśniowe, zwłaszcza w okolicach twarzy i szyi.
 • Reakcje emocjonalne: Dzieci z umiarkowanym jąkaniem mogą zacząć unikać pewnych sytuacji komunikacyjnych z obawy przed reakcją otoczenia na ich mowę. Niekiedy też doświadczają frustracji związanej z trudnościami w komunikacji.
 • Płynność: Choć ogólna zdolność do komunikacji zostaje zachowana, mowa jest mniej płynna, niż w przypadku jąkania łagodnego.

Jąkanie umiarkowane może być bardziej uciążliwe dla dziecka i otoczenia niż jego łagodna odmiana, dlatego w przypadku zauważenia pierwszych niepokojących symptomów wskazane jest jak najszybsze podjęcie interwencji logopedycznej. Terapia może pomóc dziecku w nauce technik radzenia sobie z jąkaniem oraz zwiększyć płynność jego mowy.

Jąkanie znaczne

Jąkanie znaczne to zaawansowany stopień zaburzenia płynności mowy. Charakteryzuje się on następującymi cechami:

 • Częstotliwość: Zaburzenia w płynności mowy dotyczą aż do 25% wyrazów w danej wypowiedzi. Jąkanie jest częste i bardzo zauważalne.
 • Długość przerw: Przerwy w mówieniu mogą trwać nawet do 5 sekund, co sprawia, że słuchający miewają trudności ze zrozumieniem wypowiedzi.
 • Objawy towarzyszące: Wyraźne tiki, grymasy twarzy oraz napięcie mięśni zaczynają być widoczne w trakcie mówienia. Dziecko może mieć też trudności z samym rozpoczęciem wypowiedzi.
 • Reakcje emocjonalne: Dzieci z jąkaniem znacznym mogą odczuwać silny lęk przed mówieniem w obecności innych, unikać sytuacji komunikacyjnych i izolować się społecznie. Zaburzeniu temu często towarzyszy także frustracja, złość oraz obniżona samoocena.
 • Płynność: Ogólna zdolność komunikacji jest znacząco zakłócona, przez co dzieci zaczynają unikać mówienia w niektórych sytuacjach.

W przypadku jąkania znacznego bardzo ważne jest podjęcie specjalistycznej terapii logopedycznej. Szybka i skuteczna interwencja może pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów oraz w nauce strategii radzenia sobie z zaburzeniem.

Jąkanie głębokie

Jąkanie głębokie to najbardziej zaawansowany i intensywny stopień zaburzenia płynności mowy. Rozpoznać je można poprzez:

 • Częstotliwość: Zaburzenie dotyczy więcej niż 25% słów w danej wypowiedzi. Wielokrotnie powtarzane są nie tylko dźwięki czy sylaby, ale także całe wyrazy i frazy.
 • Długość przerw: Pauzy w mówieniu są dłuższe, często przekraczające 5 sekund, co znacząco utrudnia płynną komunikację.
 • Objawy towarzyszące: Wyraźne tiki, mimowolne ruchy twarzy, skurcze mięśniowe oraz inne niekontrolowane reakcje fizyczne są bardzo zauważalne podczas mówienia. Mogą wystąpić trudności z rozpoczęciem wypowiedzi lub z jej kontynuacją.
 • Reakcje emocjonalne: Osoby z głębokim jąkaniem mogą doświadczać intensywnego lęku, frustracji i obniżenia samooceny związanego z trudnościami w mówieniu. Często unikają sytuacji, w których muszą się wypowiedzieć, tym samym izolując się społecznie.
 • Płynność: Zdolność do płynnego przekazywania komunikatów jest mocno zaburzona. W niektórych przypadkach jąkanie może nawet uniemożliwiać całkowicie komunikację werbalną.

Osoby z jąkaniem głębokim potrzebują intensywnej terapii logopedycznej, która będzie skupiała się nie tylko na aspektach mowy, ale również na wsparciu emocjonalnym i psychologicznym dziecka. Ważna jest także wyraźna akceptacja ze strony rodziny, przyjaciół i nauczycieli, która może pomóc osobie jąkającej się w przywróceniu pewności siebie.

Skąd się bierze jąkanie? | Przyczyny jąkania

Specjaliści są w tym wypadku zgodni - na powstanie jąkania wpływa wiele czynników. Wyróżnia się ich trzy główne kategorie: czynniki predysponujące, wyzwalające oraz podtrzymujące jąkanie.

Czynniki predysponujące jąkanie

Badania potwierdzają dziedziczny charakter jąkania - statystyki mówią, że dziedziczność jest odpowiedzialna za aż 30-40% przypadków zaburzeń niepłynności mowy. W praktyce oznacza to, że jeżeli jeden z rodziców ma problem z jąkaniem, istnieją duże szanse, że jego potomstwo również będzie się z nim borykać. Pozostałe czynniki predysponujące do wystąpienia omawianego zaburzenia, obejmują:

 • intensywny stres,
 • niedoczynność jąder podkorowych,
 • niestabilność układu autonomicznego,
 • posiadanie innych problemów z wymową,
 • brak wyraźnej dominacji jednej z półkul mózgowych,
 • uszkodzenia w obszarach mózgu odpowiedzialnych za ruch,
 • opóźnienia w rozwoju motorycznym, widoczne m.in. poprzez późniejsze rozpoczęcie chodzenia.

Czynniki wyzwalające jąkanie

Uznaje się, że jąkanie manifestujące się między trzecim a piątym rokiem życia może wynikać z niedojrzałości psychofizycznej dziecka. Obejmuje ona pewne trudności związane z funkcjonowaniem narządów mowy, powolne łączenie słów z ich znaczeniem oraz ograniczone zrozumienie struktur gramatycznych. Innymi słowy, istnieje rozbieżność między pragnieniem dziecka do komunikowania bogatych doświadczeń, a jego zdolnościami językowymi. Z czasem, gdy wspomniane umiejętności językowe się rozwijają, ten problem zwykle znika. Pozostałe czynniki, które mogą wywołać jąkanie u dzieci, obejmują:

 • obawy,
 • ciągłe napięcie,
 • uczucie niepokoju,
 • doznany uraz emocjonalny,
 • nacisk czasowy nakładany przez rodziców,
 • przeżycia o mocnym wpływie emocjonalnym, takie jak przeprowadzka, narodziny brata czy siostry, początek nauki szkolnej czy rozwód rodziców,
 • komunikowanie się z dzieckiem w sposób nieadekwatny do jego poziomu percepcji, co obejmuje zbyt szybkie tempo mowy czy zbyt złożone zdania pod kątem słownictwa i struktury.

 Czynniki podtrzymujące jąkanie

Wśród elementów utrzymujących jąkanie u dzieci można wymienić:

 • małą odporność na krytykę,
 • konflikty pomiędzy rodzicami,
 • zbyt duże oczekiwania ze strony rodziców,
 • silne uczucia - zarówno pozytywne, jak i negatywne,
 • nieuporządkowany sposób mówienia ze strony rodziców.

Dziewczynka z książeczką dla dzieci.

Jak leczy się jąkanie u dzieci?

Leczenie jąkania u dzieci, chociaż złożone i wymagające indywidualnego podejścia, opiera się głównie na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń zaleconych przez logopedę. Te ćwiczenia, zaprojektowane specjalnie z myślą o wieku i potrzebach małego pacjenta, skupiają się na różnych aspektach mowy - od poprawy kontroli oddechu, przez praktykowanie artykulacji, aż po budowanie pewności siebie podczas wypowiedzi. Właściwie dobrane, wykonywane regularnie i skrupulatnie, mogą prowadzić do znacznej poprawy płynności mowy, a nawet do całkowitego przełamania bariery jąkania.

Jednakże, same ćwiczenia to często tylko jeden z elementów składowych całej terapii. Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w procesie leczenia, wspierając dziecko, motywując je do regularnego praktykowania oraz dostarczając mu pozytywnego wsparcia emocjonalnego. Ponadto, często zaleca się również współpracę z nauczycielami oraz innymi specjalistami, aby stworzyć otoczenie, które będzie świadome problemu malucha i dostarczy mu niezbędnego wsparcia.

Ćwiczenia na jąkanie u dzieci

Ćwiczenia, które są nieodłącznym elementem terapii niepłynności mowy, stanowią kluczowy segment w walce z jąkaniem, umożliwiając dzieciom przełamywanie barier językowych i ucząc je technik radzenia sobie z tym zaburzeniem. Jak zostało wspomniane wcześniej, to logopeda powinien ułożyć plan leczenia dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji swojego małego pacjenta. Co może obejmować wspomniany plan leczenia logopedycznego?

 • Ćwiczenia oddechowe: Kontrola oddechu jest kluczowa w radzeniu sobie z jąkaniem. Ucząc dziecko technik oddychania brzuszno-przeponowego oraz ćwicząc regularne wdechy i wydechy, można znacząco poprawić u niego płynność mowy.
 • Ćwiczenia artykulacyjne: Ćwiczenia, takie jak delikatne przeciąganie samogłosek, szerokie otwieranie i zamykanie ust oraz praktykowanie trudnych do wymówienia dźwięków, mogą pomóc w poprawie jakości mowy dziecka.
 • Terapeutyczne czytanie: Zachęcanie dziecka do głośnego czytania pod kontrolą, zwracając uwagę na trudne fragmenty, może pomóc w zwiększeniu pewności siebie podczas mówienia.
 • Techniki relaksacyjne: Jąkanie często nasila się w sytuacjach stresowych. Ćwiczenia relaksacyjne, w tym medytacja, mogą pomóc dziecku zrelaksować się przed mówieniem.
 • Wsparcie psychologiczne: Dzieci, które się jąkają, mogą potrzebować wsparcia psychologicznego, aby poradzić sobie z frustracją i niską samooceną. Zaleca się więc regularne konsultacje z psychologiem dziecięcym lub terapeutą.

Pamiętajmy, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, ponieważ to, co działa dla jednego, może nie być skuteczne w przypadku drugiego. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość, wsparcie, regularność ćwiczeń oraz oczywiście współpraca z doświadczonym logopedą.