Skip to main content

NPPP Gadasie


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GADASIE funkcjonuje od 2022 roku. Zajmuje się ona udzielaniem pomocy dzieciom od momentu urodzenia, w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także rodzicom, nauczycielom i innym zainteresowanym. Ponadto, NPPP GADASIE wspiera przedszkola, szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych. 

W ramach WWRD (Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka), Poradnia GADASIE oferuje BEZPŁATNE zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka


Zapisy na WWRD 2023

Aktualnie prowadzimy zapisy na bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) na Rok 2023. W programie, między innymi:

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia surdologopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia oligofrenologopedyczna
 • Zajęcia kreatywne w CT Gadasie
 • Trening umiejętności społecznych

Co jeszcze w ramach zajęć WWRD?

 • Arteterapia
 • Terapia Ręki
 • Muzykoterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Fizjoterapia (w tym m.in.: NDT Bobath, terapia neurotaktylna oraz terapia czaszkowo-krzyżowa)

Jak zapisać dziecko
na zajęcia WWRD?

Procedura kwalifikacji dziecka do WWRD w NPPP "Gadasie"

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia w ramach WWRD jest przesłanie przez rodzica / opiekuna prawnego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. trzech dokumentów w formie skanu lub zdjęcia:

 1. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wystawionej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. uzupełnionego i podpisanego Wniosku o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju (do pobrania ze strony internetowej gadasie.pl w zakładce Poradnia),
 3. uzupełnionego i podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu przez dziecko z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innych placówkach (do pobrania ze strony internetowej gadasie.pl w zakładce Poradnia).  

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 505-063-889

 • Procedura kwalifikacji dziecka do WWRD w NPPP "Gadasie"

Statut
NPPP Gadasie

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Gadasie”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadasie” nazywana dalej Poradnią jest niepubliczną placówką oświatową realizującą zadania o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.
 2. Organem prowadzącym Poradni jest Aleksandra Wasilewska.
 3. Siedziba główna Poradni mieści się w budynku przy ul. Dąbka 6A lok. 4 w Gdańsku
  (I piętro). Inne miejsca prowadzenia zajęć w Poradni znajdują się przy ul. Bulońskiej 18 lok. użytk. C w Gdańsku oraz przy ul. Kołodzieja 55/48 w Gdańsku
 4. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od momentu urodzenia, dzieciom w wieku przedszkolnym, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, rodzicom, nauczycielom i innym osobom. Udzielana pomoc związana z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, jest realizowana poprzez konsultacje, diagnozy, terapie oraz badania, a także działalność informacyjną. Ponadto Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, odpłatne. Wysokość opłat za usługi odpłatne jest ustalana na podstawie odrębnego cennika.

II. CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

1. Cele działania Poradni:

 • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również pomocy logopedycznej oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • udzielanie rodzicom i/lub prawnym opiekunom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży;
 • przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych mających na celu ustalenie zaistnienia lub braku zaburzeń trudności szkolnych

2. Do zadań Poradni należą:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wychowawczych, wraz ze wskazaniem rozwiązania problemów;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i/lub prawnym opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w zakresie kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży;
 • realizowanie działań profilaktycznych i wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję placówek oświatowych;
 • wspomaganie rodzin i środowisk dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

3. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

  • przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych w celu ustalenia istnienia lub braku zaburzeń trudności szkolnych, oraz wydawania opinii w tej sprawie;
  • obejmowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • wspomaganie nauczycieli i prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

  4. Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów, a w szczególności: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, a także pracowników administracyjnych i obsługi.

  5. Poradnia może realizować swoje zadania również przy pomocy innych specjalistów (lekarzy, doradców zawodowych, kuratorów sądowych), których pomoc jest niezbędna do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i/lub opiekunom prawnym oraz nauczycielom.

  III. ORGANIZACJA PRACY PORADNI

  1. Prawną podstawą działalności Poradni jest niniejszy statut.
  2. Poradnia prowadzi dokumentację dzieci i młodzieży, którym udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rejestr wydanych opinii psychologiczno-pedagogicznych. Specjaliści Poradni prowadzą zeszyt udzielonych form pomocy, zawierający dane dziecka, termin zajęć i ich rodzaj.
  3. Poradnia świadczy usługi przez cały rok kalendarzowy, bez przerw w okresie ferii oraz wakacji, od pięciu do sześciu dni w tygodniu, w zależności od indywidualnie ustalonych harmonogramów.
  4. Poradnia ma prawo odmówić wykonania świadczenia.
  5. Specjalista udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej ma obowiązek udzielania jej zgodnie z etyką swojego zawodu.
  6. Specjalista ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn po wcześniejszym uprzedzeniu Dyrektora oraz osób zapisanych na zajęcia.
  7. Rada Poradni ma prawo podjąć decyzje o zmianie osoby prowadzącej terapię lub diagnozę na wniosek rodzica lub samej osoby prowadzącej. 

  IV. ORGANY PORADNI

   1. Poradnia jest prowadzona przez Dyrektora Aleksandrę Wasilewską.
   2. Organami Poradni są Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy merytoryczni, stanowiący Radę Poradni.
   3. Dyrektor Poradni kieruje działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, kontroluje oraz likwiduje Poradnię, a także: zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni, ustala ich wynagrodzenia oraz zakres obowiązków; organizuje obsługę administracyjną i finansową Poradni; ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Poradni, wysokość odpłatności za usługi świadczone przez Poradnię.
   4. Do zadań Rady Poradni należy w szczególności: 
   • prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży;
   • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia;
   • określanie, organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców i/lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli;
   • opracowywanie opinii oraz pozostałych informacji o wynikach diagnozy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   • wspieranie Dyrektora w wypełnianiu jego zadań.

   5. Spotkania Rady Poradni odbywają się raz na rok oraz w miarę bieżących potrzeb.

     V. PRAWA i OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.

     1. Poradnia może zatrudniać specjalistów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i/lub umowy o wolontariacie.
     2. Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku psychologa i pedagoga, trenera umiejętności społecznych, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty ręki należą:
     • prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, diagnozowanie, formułowanie zaleceń i działań, a także opracowanie opinii,
     • prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego oraz opracowywanie programów terapii i rozwoju,
     • prowadzenie różnego rodzaju form terapii indywidualnej i grupowej,
     • współpraca z rodzicami i/lub opiekunami dziecka oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem,
     • wspierania rodziny i szkoły,
     • przestrzeganie przepisów BHP i P. pożarowej.,
     • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,
     • przestrzeganie ustalonego w Poradni czasu pracy,
     • popularyzowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.

       3. Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku logopedy należy:

       • przeprowadzanie diagnoz logopedycznych,
       • prowadzenie terapii logopedycznych,
       • współpraca z psychologiem i pedagogiem w celu kompleksowej terapii,
       • współpraca z rodzicami i/lub opiekunami dziecka oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem,
       • wspierania rodziny i szkoły,
       • przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych,
       • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,
       • przestrzeganie ustalonego w Poradni czasu pracy,
       • popularyzowanie wiedzy logopedycznej.

       4. Specjaliści mają prawo do:

       • otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane świadczenia,
       • pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
       • otrzymania niezbędnych formularzy do realizowania swoich obowiązków.

       5. Poradnia zatrudnia również pracowników administracji i obsługi.

       6. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają przepisy Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

       VI. PRAWA i OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PORADNI

       1. Klientami Poradni mogą być:

       • dzieci, młodzież oraz ich rodzice i/lub opiekunowie, przy czym osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłosić się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym;
       • nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni z placówek oświatowych;
       • pozostałe osoby, które zgłoszą się do Poradni i wypełnią stosowny wniosek.

       2. Klienci Poradni mają prawo do:

        • skorzystania z zajęć organizowanych na terenie Poradni w bezpiecznych oraz higienicznych oraz gwarantujących zachowanie anonimowości warunkach;
        • zachowania w tajemnicy danych zgodnie z odrębnymi przepisami;
        • profesjonalnej pomocy terapeutycznej;
        • otrzymania opinii psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku badań psychologiczno-pedagogicznych);
        • otrzymania wyników przeprowadzonej diagnozy logopedycznej;
        • uczestnictwa w indywidualnych i grupowych zajęciach organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie odrębnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
        • uzyskania rzetelnej pomocy, zgodnie z zasadami etyki zawodowej specjalistów.

        3. Klienci Poradni mają obowiązek:

        • w przypadku dzieci i młodzieży: pozostawania pod nadzorem rodzica i/lub opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo, nie przebywania w pomieszczeniach Poradni pod nieobecność pracownika Poradni,
        • w przypadku rodziców i/lub opiekunów: nie pozostawiania dzieci i młodzieży bez opieki, ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziecka w pomieszczeniach Poradni w oczekiwaniu na zajęcia lub po ich zakończeniu. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko, któremu nie można przypisać winy ze 
        • względu na wiek lub stan zdrowia, w szczególności w zakresie wyrządzonych przez niego szkód majątkowych lub szkód na osobie, zarówno Poradni, jak i innym klientom,
        • w przypadku wszystkich osób korzystających z usług Poradni: ponoszenia odpowiedzialności za utrzymanie porządku podczas przebywania w pomieszczeniach Poradni w oczekiwaniu na udzielenie świadczenia i po jego zakończeniu, terminowego zgłaszania się na umówione terminy wizyt, w przypadku niemożności stawienia się, do informowania o tym bez zbędnej zwłoki.

        VII. FINANSOWANIE PORADNI

        1. Poradnia jest utrzymywana z prowadzonej w niej działalności, w skład której wchodzą: opłaty z tytułu świadczonych usług oraz dotacje z jednostek samorządu terytorialnego.
        2. Posiadane środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym i w formie gotówkowej i są przeznaczane na finansowanie działalności Poradni, dot. wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych i innych, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych oraz pokrycie innych bieżących kosztów związanych
         z eksploatacją lokalu i urządzeń, którymi funkcjonuje Poradnia.

        VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
        2. Zmiany w statucie dokonywane są w drodze zarządzenia dyrektora Poradni.
        Gdzie nas szukać?

        Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GADASIE znajduje się aktualnie w lokalizacji:

        ul. Bulońska 18, Gdańsk Morena
        ul. Dąbka 6a, Gdańsk Łostowice
        ul. Kołodzieja 55/48, Gdańsk Ujeścisko