Skip to main content

NPPP Gadasie


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GADASIE funkcjonuje od 2022 roku. Zajmuje się ona udzielaniem pomocy dzieciom od momentu urodzenia, w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także rodzicom, nauczycielom i innym zainteresowanym. Ponadto, NPPP GADASIE wspiera przedszkola, szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych. 

W ramach WWRD (Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka), Poradnia GADASIE oferuje BEZPŁATNE zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka


Zapisy na WWRD 2023

Aktualnie prowadzimy zapisy na bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) na Rok 2023. W programie, między innymi:

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia surdologopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia oligofrenologopedyczna
 • Zajęcia kreatywne w CT Gadasie
 • Trening umiejętności społecznych

Co jeszcze w ramach zajęć WWRD?

 • Arteterapia
 • Terapia Ręki
 • Muzykoterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening umiejętności społecznych
 • Fizjoterapia (w tym m.in.: NDT Bobath, terapia neurotaktylna oraz terapia czaszkowo-krzyżowa)

Jak zapisać dziecko
na zajęcia WWRD?

Procedura kwalifikacji dziecka do WWRD w NPPP "Gadasie"

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia w ramach WWRD jest przesłanie przez rodzica / opiekuna prawnego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. trzech dokumentów w formie skanu lub zdjęcia:

 1. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wystawionej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. uzupełnionego i podpisanego Wniosku o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju (do pobrania ze strony internetowej gadasie.pl w zakładce Poradnia),
 3. uzupełnionego i podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu przez dziecko z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innych placówkach (do pobrania ze strony internetowej gadasie.pl w zakładce Poradnia).  

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 505-063-889

 • Procedura kwalifikacji dziecka do WWRD w NPPP "Gadasie"

Statut
NPPP Gadasie

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Gadasie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadasie” nazywana dalej Poradnią jest niepubliczną placówką oświatową realizującą zadania o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.
 2. Organem prowadzącym Poradni jest Aleksandra Wasilewska.
 3. Siedziba główna Poradni mieści się w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 1a w Gdańsku (I piętro). Inne miejsce prowadzenia zajęć w Poradni znajduje się przy ul. Warszawskiej 151 80-180 Gdańsk (parter).
 4. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od momentu urodzenia, dzieciom w wieku przedszkolnym, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, rodzicom, nauczycielom i innym osobom. Udzielana pomoc związana z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, jest realizowana poprzez konsultacje, diagnozy, terapie oraz badania, a także działalność informacyjną. Ponadto Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, odpłatne. Wysokość opłat za usługi odpłatne jest ustalana na podstawie odrębnego cennika.


II. CELE i ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

 1. Cele działania Poradni:
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również pomocy logopedycznej oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • udzielanie rodzicom i/lub prawnym opiekunom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży;
  • przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych mających na celu ustalenie zaistnienia lub braku zaburzeń trudności szkolnych.
 2. Do zadań Poradni należą:
  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wychowawczych, wraz ze wskazaniem rozwiązania problemów;
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
  • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i/lub prawnym opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w zakresie kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży;
  • realizowanie działań profilaktycznych i wspierających wychowawczą oraz edukacyjną funkcję placówek oświatowych;
  • wspomaganie rodzin i środowisk dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
  • przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych w celu ustalenia istnienia lub braku zaburzeń trudności szkolnych, oraz wydawania opinii w tej sprawie;
  • obejmowanie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • wspomaganie nauczycieli i prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 4. Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów, a w szczególności: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, a także pracowników administracyjnych i obsługi.
 5. Poradnia może realizować swoje zadania również przy pomocy innych specjalistów (lekarzy, doradców zawodowych, kuratorów sądowych), których pomoc jest niezbędna do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i/lub opiekunom prawnym oraz nauczycielom.

III. ORGANIZACJA PRACY PORADNI

 1. Prawną podstawą działalności Poradni jest niniejszy statut.
 2. Poradnia prowadzi dokumentację dzieci i młodzieży, którym udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rejestr wydanych opinii psychologiczno-pedagogicznych. Specjaliści Poradni prowadzą zeszyt udzielonych form pomocy, zawierający dane dziecka, termin zajęć i ich rodzaj.
 3. Poradnia świadczy usługi przez cały rok kalendarzowy, bez przerw w okresie ferii oraz wakacji, od pięciu do sześciu dni w tygodniu, w zależności od indywidualnie ustalonych harmonogramów.
 4. Poradnia ma prawo odmówić wykonania świadczenia.
 5. Specjalista udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej ma obowiązek udzielania jej zgodnie z etyką swojego zawodu.
 6. Specjalista ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn po wcześniejszym uprzedzeniu Dyrektora oraz osób zapisanych na zajęcia.
 7. Rada Poradni ma prawo podjąć decyzje o zmianie osoby prowadzącej terapię lub diagnozę na wniosek rodzica lub samej osoby prowadzącej.

IV. ORGANY PORADNI

 1. Poradnia jest prowadzona przez Dyrektora Aleksandrę Wasilewską.
 2. Organami Poradni są Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy merytoryczni, stanowiący Radę Poradni.
 3. Dyrektor Poradni kieruje działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, kontroluje oraz likwiduje Poradnię, a także: zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni, ustala ich wynagrodzenia oraz zakres obowiązków; organizuje obsługę administracyjną i finansową Poradni; ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Poradni, wysokość odpłatności za usługi świadczone przez Poradnię.
 4. Do zadań Rady Poradni należy w szczególności:
 5. prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży;
 6. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia;
 7. określanie, organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców i/lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli;
 8. opracowywanie opinii oraz pozostałych informacji o wynikach diagnozy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 9. wspieranie Dyrektora w wypełnianiu jego zadań.
 10. Spotkania Rady Poradni odbywają się raz na rok oraz w miarę bieżących potrzeb.

V. PRAWA i OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.

 1. Poradnia może zatrudniać specjalistów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i/lub umowy o wolontariacie.
 2. Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku psychologa i pedagoga, trenera umiejętności społecznych, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty ręki należą:
  • prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, diagnozowanie, formułowanie zaleceń i działań, a także opracowanie opinii,
  • prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego oraz opracowywanie programów terapii i rozwoju,
  • prowadzenie różnego rodzaju form terapii indywidualnej i grupowej,
  • współpraca z rodzicami i/lub opiekunami dziecka oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem,
  • wspierania rodziny i szkoły,
  • przestrzeganie przepisów BHP i P. pożarowej.,
  • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,
  • przestrzeganie ustalonego w Poradni czasu pracy,
  • popularyzowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.
 3. Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku logopedy należy:
  • przeprowadzanie diagnoz logopedycznych,
  • prowadzenie terapii logopedycznych,
  • współpraca z psychologiem i pedagogiem w celu kompleksowej terapii,
  • współpraca z rodzicami i/lub opiekunami dziecka oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem,
  • wspierania rodziny i szkoły,
  • przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych,
  • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,
  • przestrzeganie ustalonego w Poradni czasu pracy,
  • popularyzowanie wiedzy logopedycznej.
 4. Specjaliści mają prawo do:
  • otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane świadczenia,
  • pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
  • otrzymania niezbędnych formularzy do realizowania swoich obowiązków.
 5. Poradnia zatrudnia również pracowników administracji i obsługi.
 6. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określają przepisy Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

VI. PRAWA i OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH z USŁUG PORADNI

 1. Klientami Poradni mogą być:
  • dzieci, młodzież oraz ich rodzice i/lub opiekunowie, przy czym osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłosić się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym;
  • nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni z placówek oświatowych;
  • pozostałe osoby, które zgłoszą się do Poradni i wypełnią stosowny wniosek.
 2. Klienci Poradni mają prawo do:
  • skorzystania z zajęć organizowanych na terenie Poradni w bezpiecznych oraz higienicznych oraz gwarantujących zachowanie anonimowości warunkach;
  • zachowania w tajemnicy danych zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • profesjonalnej pomocy terapeutycznej;
  • otrzymania opinii psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku badań psychologiczno-pedagogicznych);
  • otrzymania wyników przeprowadzonej diagnozy logopedycznej;
  • uczestnictwa w indywidualnych i grupowych zajęciach organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie odrębnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
  • uzyskania rzetelnej pomocy, zgodnie z zasadami etyki zawodowej specjalistów.
 3. Klienci Poradni mają obowiązek:
  • w przypadku dzieci i młodzieży: pozostawania pod nadzorem rodzica i/lub opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo, nie przebywania w pomieszczeniach Poradni pod nieobecność pracownika Poradni,
  • w przypadku rodziców i/lub opiekunów: nie pozostawiania dzieci i młodzieży bez opieki, ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziecka w pomieszczeniach Poradni w oczekiwaniu na zajęcia lub po ich zakończeniu. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko, któremu nie można przypisać winy ze względu na wiek lub stan zdrowia, w szczególności w zakresie wyrządzonych przez niego szkód majątkowych lub szkód na osobie, zarówno Poradni, jak i innym klientom,
  • w przypadku wszystkich osób korzystających z usług Poradni: ponoszenia odpowiedzialności za utrzymanie porządku podczas przebywania w pomieszczeniach Poradni w oczekiwaniu na udzielenie świadczenia i po jego zakończeniu, terminowego zgłaszania się na umówione terminy wizyt, w przypadku niemożności stawienia się, do informowania o tym bez zbędnej zwłoki.

VII. FINANSOWANIE PORADNI

 1. Poradnia jest utrzymywana z prowadzonej w niej działalności, w skład której wchodzą: opłaty z tytułu świadczonych usług oraz dotacje z jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Posiadane środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym i w formie gotówkowej i są przeznaczane na finansowanie działalności Poradni, dot. wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych i innych, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych oraz pokrycie innych bieżących kosztów związanych 
z eksploatacją lokalu i urządzeń, którymi funkcjonuje Poradnia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.
 3. Zmiany w statucie dokonywane są w drodze zarządzenia dyrektora Poradni.
Gdzie nas szukać?

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GADASIE znajduje się aktualnie w lokalizacji:

Warszawska 151
Gdańsk Ujeścisko