Skip to main content

Nasza oferta


Celem naszego zespołu jest to, aby rozwój i terapia naszych podopiecznych była na jak najwyższym poziomie. Nieustanie ulepszamy nasze usługi w celu zagwarantowania jak najlepszych rezultatów w wyborowej atmosferze.

 • Terapia logopedyczna
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna/miofunkcjonalna/z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej [220zł/50min]

Diagnoza logopedyczna polega na rozpoznaniu wad lub zaburzeń mowy oraz pomaga w ustaleniu ich przyczyny.

W czasie diagnozy, sprawdzane są:

 • sprawność narządów artykulacyjnych,
 • funkcja połykania i oddychania,
 • słuch fizyczny (badanie subiektywne) i fonematyczny,
 • kompetencje językowe, mowa opowieściowa,
 • prozodia mowy,
 • wymowa konkretnych głosek w izolacji, sylabach i wyrazach,
 • rozumienie mowy,
 • sprawność czytania i pisania (u dzieci szkolnych),
 • lateralizacja półkul mózgowych.

Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej.

W diagnozie neurologopedycznej osób dorosłych ocenie podlegają:

 • sprawność narządów mowy,
 • oddychanie, fonacja, artykulacja,
 • czynność połykania,
 • mowa spontaniczna,
 • umiejętność nazywania,
 • umiejętność powtarzania,
 • rozumienie mowy,
 • umiejętności czytania i pisania.
Wydanie pisemnej opinii [100zł]

Czas oczekiwania na wydanie pisemnej opinii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, motoryki ręki: 7 dni.

Terapia logopedyczna [170zł/50min]

Terapia logopedyczna jest procesem składającym się z cyklu regularnych zajęć oraz zalecanych ćwiczeń wykonywanych w domu. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i wieku pacjenta.
Podczas zajęć prowadzone są:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny i oddechowy,
 • ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny,
 • masaż narządów artykulacyjnych,
 • wywoływanie głosek,
 • utrwalanie wywołanych głosek,
 • automatyzacja wywołanych głosek,
 • ćwiczenia pamięci symultanicznej oraz tworzenie synergii międzypółkulowej,
 • ćwiczenia kształtujące prawidłową mowę w sferze leksykalnej, gramatycznej i fonetycznej.

Terapia jest prowadzona w formie zabawy. W pracy z dzieckiem wykorzystujemy m.in. zabawki edukacyjne, gry planszowe i zręcznościowe, pacynki, książeczki, zabawki sensoryczne, programy multimedialne, instrumenty muzyczne.

Czas trwania terapii zależy od możliwości anatomicznych (w obrębie jamy ustnej) i intelektualnych pacjenta oraz od zaangażowania trzech stron: terapeuty, dziecka i rodziców. Efekty pracy w gabinecie usłyszymy szybciej, jeśli będzie ona przede wszystkim wspierana codzienną pracą dziecka w domu. Czasem są to zadania wymagające kilkunastominutowej pracy, ale najczęściej, to ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne i powtarzanie wyrazów, które wykonywane są 1x dziennie przez około 3-5. min.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Terapia neurologopedyczna osób dorosłych jest przeznaczona dla Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka powstałych w wyniku: udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (SLA), stwardnienie rozsiane (SM)) oraz dla osób z jąkaniem.

Terapia logopedyczna on-line: [190zł/50min]

Terapia prowadzona przez komunikator Skype jest zalecana w przypadku, gdy dojazd na zajęcia jest utrudniony lub niemożliwy. Grupą docelową zdalnej terapii są dzieci mieszkające poza granicami Polski.

Wczesna interwencja logopedyczna [diagnoza: 220 zł, terapia karmienia noworodków i niemowląt: 170 zł/50min.]

Terapią wczesnej interwencji logopedycznej są objęte dzieci, u których stwierdzono wady genetyczne, nieprawidłowości w obszarze ustno-twarzowym, nadwrażliwość lub niedowrażliwość na dotyk, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe. Terapeuta podczas diagnozy ocenia odruchy ze sfery ustno-twarzowej, rozwój funkcji języka, budowę anatomiczną wnętrza jamy ustnej. W pracy z niemowlakiem logopeda skupia się na stymulacji obszaru ust i twarzy − wspomaganiu ssania, żucia, gryzienia i połykania, wzmocnieniu mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego. Doradza również rodzicom, jak należy karmić dziecko, aby stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju mowy. Na konsultacjach dobierane są specjalistyczne smoczki treningowe, butelki, kubeczki oraz narzędzia wspomagające terapię − gryzaki logopedyczne, szczoteczki itp.

Terapia żywienia polega m.in. na przygotowaniu małego pacjenta do prawidłowego pobierania pokarmu, w przypadku, gdy jest ono czasowo karmione drogą dożylną lub dojelitową. Przejście na karmienie doustne jest poprzedzone próbami nieodżywczego ssania. Ta metoda pozwala dziecku szybciej zaakceptować pokarm podawany doustnie i ułatwia przechodzenie przez trudny proces zmiany sposobu żywienia.

Nieumiejętne jedzenie objawia się zaburzeniami połykania, czyli dysfagią ustno-gardłową. Głównymi problemami tej dysfunkcji jest ryzyko zachłyśnięcia się pokarmem, niedożywienie, a także możliwość wciągnięcia pokarmu lub płynu do oskrzeli. Dziecko z dysfagią ma trudność z przyjęciem pokarmu, utrzymaniem go w jamie ustnej oraz transportem do jamy gardłowej. Terapia dysfagii − poprzedzona dogłębną diagnostyką − polega na przywróceniu umiejętności połykania i wypracowaniu optymalnych sposobów karmienia, tak aby pobieranie pokarmu było bezpieczne i odżywcze.

Terapią żywienia obejmowane są także dzieci, które wykazują:

 • wybiórczość pokarmową,
 • neofobię,
 • refluks żołądkowy,
 • krztuszenie się podczas posiłków,
 • problem ze ssaniem piersi/butelki,
 • trudność z odgryzaniem pokarmu,
 • trudność w pobieraniu płynów za pomocą słomki,
 • trudność z formowaniem pokarmu w jamie ustnej,
 • trudność z przeżuwaniem pokarmu,
 • niechęć do picia z butelki,
 • przedłużającą się naukę jedzenia z łyżeczki,
 • trudność w piciu z kubeczka.
Fizjoterapia - konsultacja [220zł/50 min.], terapia: [170zł/50min.]

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konsultacji i rehabilitacji prosimy dzwonić na numer: 505-063-889

Neuroflow ATS® - diagnoza [200zł/30min]

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder – APD), to zespół objawów wynikających z nieprawidłowości działania zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego.

Podstawą do przeprowadzenia diagnozy Neuroflow, jest prawidłowy wynik audiometrii tonalnej.

Do terapii potrzebny jest komputer, Internet, słuchawki.

ADOS-2 diagnoza spektrum autyzmu [ 900 zł ]
W naszym Centrum Terapii Gadasie można wykonać psychologiczny test diagnostyczny ADOS-2
(Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition).
Przeznaczony jest do obserwacji objawów autyzmu według międzynarodowej skali ocen u osób od 12 miesiąca życia.
To narzędzie pochodzi z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Diagnostyka dzieci odbywa się w trakcie jednogodzinnych 2–3 spotkań:
- pierwsza wizyta to wywiad z rodzicem/opiekunem,
- druga wizyta to czas na wykonywanie zadań przez dziecko,
- trzecia wizyta to omówienie wyniku testu z rodzicem/opiekunem i przekazanie pisemnej opinii.
Przystosowane wersje testu mogą być wykonywane również przez młodzież i dorosłych.
Test ADOS-2 stanowi wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne dla psychologów i osób, które
ukończyły specjalistyczne szkolenie.
Stosując kryteria obserwacji oparte na wielu latach badań naukowych diagnosta może stwierdzić, w jakim stopniu badana osoba przejawia spektrum autyzmu.
Konsultacja dietetyczna/diagnoza zaburzeń pokarmowych [220zł/50min.]

Konsultacja dietetyczna polega na zidentyfikowaniu problemu z jakim rodzice zgłosili się do specjalisty. Konsultacja może przybrać formę pomocy doraźnej lub być wstępem – jeśli zaistnieje taka potrzeba – do regularnych spotkań z terapeutą karmienia.
 
Najczęstsze powody wizyt: dieta mamy karmiącej, rozszerzanie diety dziecka, niepokój rodzica z powodu zbyt małej ilości spożywanych pokarmów (moje dziecko nie chce jeść), monotonna dieta, anemia, duża ilość cukru w diecie dziecka i rodziny, otyłość.
 
Na pierwszym spotkaniu analizujemy sytuację i ewentualne problemy. Rozmawiamy o postępowaniu naprawczym. Po spotkaniu otrzymujecie notatkę z konkretnymi krokami do podjęcia w celu naprawy sytuacji.

Integracja sensoryczna - diagnoza [550zł/2-3 wizyty po 50min] terapia [170zł/50min.]

Integracja sensoryczna (SI), to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły.

Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem (agresja), równowagą, koncentracją, a także opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych, wybiórczość pokarmowa, męczliwość słuchowa, nadruchliwość, nadwrażliwość na bodźce lub zbyt mała wrażliwość na bodźce. 

Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniach specjalnie do tego przystosowanych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów:

• przedsionkowego,

• proprioceptywnego,

• dotykowego,

• wzrokowego,

• słuchowego,

• węchowego.

W celu uzyskania informacji dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej prosimy o kontakt: 505-063-889

Test Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 [500 zł 1-2 wizyty po 50 min], omówienie wyniku: 130 zł/50min

Test Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5

 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany, specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC,
 • Badanie przeprowadzane jest, aby diagnozować zaburzenia lub wybitne zdolności u osoby badanej. Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom, zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjno – terapeutyczną,
 • Badaniu mogą być poddane osoby od 2 roku życia, aż do skończenia 69 lat!,
 • Jest to jedyny test, który precyzyjnie może określić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej, a także wyłapać wybitne jednostki.
MNRI Terapia NeuroTaktylna dr Svetlany Masgutowej [220zł/50min wywiad z rodzicem, 170zł/45min testy i obserwacja dziecka]

Terapia NeuroTaktylna dr Svetlany Masgutowej, to metoda pracy z dziećmi i dorosłymi.

Głównymi celami terapii neurotaktylnej jest poprawa świadomości ciała, regulacja wrażliwości dotykowej, regulacja pracy czucia dotykowego, regulacja napięcia mięśniowego, poprawa zdolności manualnych.

Terapia polega na wykonywaniu delikatnego masażu różnymi technikami stymulując skórę. Jest rodzajem masażu poszczególnych partii ciała: rąk, nóg, tułowia, głowy, dłoni, stóp.

Terapia pedagogiczna/oligofrenopedagogiczna/zajęciowa [170zł/50min]

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze wychowawczym. Terapia nastawiona jest na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia pedagogiczna i zajęciowa dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjnych i motorycznych.

Konsultacja psychologiczna [220 zł/50min spotkanie z rodzicem, 150zł/50min spotkanie z dzieckiem]

Konsultacja psychologiczna polega na zidentyfikowaniu problemu z jakim opiekunowie zgłosili się do specjalisty. Specjalista ma za zadanie określić prawidłowość i harmonijność rozwoju dziecka oraz wyznaczyć obszary do pracy terapeutycznej. 

Konsultacja może przybrać formę pomocy doraźnej lub być wstępem – jeśli zaistnieje taka potrzeba – do regularnych spotkań z psychologiem.

Mikropolaryzacja tDCS [wizyta kwalifikacyjna do terapii - 200zł/40min, turnus - 10 wizyt po 30 minut - 1500zł, terapia logopedyczna wspomagająca - 10 wizyt po 30 minut - 700zł]

Mikropolaryzacja tDCS (transcranial direct current stimulation) to technika stymulacyjna mózgu przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

 • Terapia pedagogczna/zajęciowa
 • Terapia ręki
Zajęcia z psychologiem [170zł/50min.]

CELE: Wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem.
Praca Terapeutyczna z dziećmi:

 • Z Autyzmem,
 • Z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne        i opozycyjno-buntownicze),
 • Z trudnościami w wyrażaniu emocji,
 • Z Zespołem Aspergera,
 • Z zaburzeniami lękowymi, depresją,
 • Z Zespołem Downa,
 • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym (usprawnianie i kompensowanie deficytów rozwojowych funkcji poznawczych oraz emocjonalno-społecznych).
Konsultacja seksuologiczna - dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami [220zł/60minut]

Dzieci z niepełnosprawnościami doświadczają nieharmonijnego rozwoju. To dotyczy także sfery płciowej, która często nie rozwija się adekwatnie do wieku. Konsultacja ma na celu diagnozę i pomoc w przypadku wystąpienia problemów.

Terapia ręki [Diagnoza: 220zł/50min., terapia 170zł/50min]

Terapia ręki skupia się wokół pracy nad obręczą barkową i kończynami górnymi. Jej głównym celem jest normalizacja napięcia mięśniowego, rozwijanie motoryki małej, zdolności manualnych oraz ruchów precyzyjnych u dziecka.

W zależności od występujących zaburzeń, terapia może opierać się na wzmacnianiu siły mięśniowej, stymulacji czucia głębokiego i powierzchniowego, doskonaleniu techniki chwytu, a także kontroli wzrokowo-ruchowej.

TUS - Trening Umiejętności Społecznych - grupa od 3 do 7 osób [1000zł za osobę/10spotkań po 50min]

Warsztaty skierowane są do dzieci z trudnościami w obszarze umiejętności społecznych:

 • dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie,
 • dla dzieci z trudnościami społecznymi po pandemicznej izolacji,
 • dla dzieci, które z trudnością stosują się do zasad panujących w grupie przedszkolnej lub szkolnej,
 • dla dzieci z deficytami uwagi, niską motywacja do pracy i wiara w swoje możliwości.

Koszt: 1000 zł/cykl 10. spotkań + rozmowa opiekunów dziecka z instruktorką zajęć TUS przed warsztatami (zebranie szczegółowego wywiadu, określenie potrzeb i aktualnych problemów).

Więcej o treningu umiejętności społecznych w dziale "Oferta".

ENMOT ElektroNeuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego [diagnoza: 220 zł/50min, terapia: 15min, 30 min, 45 min-120zł wspomaganie terapiii: 15 min, 30 min, 45 min-50zł]

ENMOT – czyli elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego. Ta bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni, np. po udarach i wypadkach. Tę metodę można również wykorzystać u dzieci z wadami wymowy, które oddychają nieprawidłowym, ustnym torem, nie pionizują języka w spoczynku, a także w czasie połykania i mówienia.

OSOBY BĘDĄCE POD STAŁĄ OPIEKĄ LEKARZY SPECJALISTÓW POWINNY POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO ELEKTROSTYMULACJI.

Elektrostymulacja bo zupełnie bezbolesna. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Czas uzależniony jest od ilości stymulowanych obszarów twarzy: 15 minut, 30 minut, 45 minut.

Obserwacja psychologiczna w przedszkolu PAKIET [500 zł]

Obserwacja psychologiczna opiera się na analizie i ocenie funkcjonowania dziecka w czasie przebywania w przedszkolu - zarówno w momentach integracji z grupą rówieśniczą, jak i w trakcie wykonywania samoobsługowych czynności.

Pakiet obejmuje:

 • Pogłębiony wywiad rodzicielski (ok. 1h)
 • Pierwszą wizytę dziecka u psychologa
 • Obserwację przedszkolną (ok. 1,5 h)
 • Pisemną opinię psychologiczną
Diagnoza Neuromotoryczna INPP [pierwsza wizyta - 500zł (3-4 h), wizyty kontrolne - 150zł (czas: 1-1,5 h)]

Podczas diagnozy INPP terapeuta ocenia i identyfikuje oznaki niedojrzałości neuromotorycznej pacjenta oraz dobiera indywidualne ćwiczenia ruchowe.

Wydanie pisemnej opinii z przeprowadzonego badania jest dodatkowo płatne. Koszt wydania dokumentu: 100 zł.

 

Terapia poznawcza Instrumental Enrichment: [170 zł/50 minut]
Treningi Instrumental Enrichment mogą stanowić wsparcie i pomagać kompensować trudności doświadczane przez uczniów z nieharmonijnym rozwojem poznawczym, z dysleksją, doświadczających trudności z koncentracją uwagi, przejawiających sztywność myślenia czy w spektrum autyzmu. Terapia dla dzieci od 7. roku życia.
Terapia czaszkowo-krzyżowa [Pierwsza terapia z konsultacją: 200zł/50min, dzieci do 12 rż. 150zł/50min, dzieci od 13 rż. 170zł/50min]

Przy pomocy różnego rodzaju technik mobilizacyjnych oraz subtelnego dotyku, terapeuta pracuje z ciałem pacjenta w celu przywrócenia w nim stanu równowagi - homeostazy.

Muzykoterapia [170zł/50 minut]

Muzykoterapia to terapeutyczna metoda oparta na wykorzystaniu muzyki w celu poprawy zdrowia psychicznego człowieka. Dźwięki, melodia i rytm wpływają intensywnie na emocje dziecka, umożliwiając swobodne wyrażanie uczuć, kontrolowanie negatywnych emocji oraz przełamywanie lęków i nieśmiałości w kontakcie z rówieśnikami. Ta forma terapii wspomaga również leczenie zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, wzmacnia samoocenę i skutecznie zwalcza bezsenność.

Muzykoterapia umożliwia wczesne wykrywanie problemów z orientacją wzrokowo-słuchową, motoryką i percepcją słuchową. Działa stymulująco na rozwój dziecka, pomaga w koncentracji oraz nauce języka poprzez rytm i melodykę. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, muzykoterapia może wspomagać poprawę komunikacji werbalnej i niewerbalnej, redukować stres oraz polepszać jakość życia dziecka i jego rodziny.

Terapia tyflopedagogiczna (terapia widzenia) [170 zł/50 min]
Terapia widzenia oparta jest na ćwiczeniach mających na celu rozwijanie umiejętności w zakresie
percepcji wzrokowej osób z wadą wzroku.
Trening wzrokowy obejmuje:
- ćwiczenia stymulujące harmonijne współdziałanie półkul mózgowych,
- naukę świadomego patrzenia, ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową,
- ćwiczenia akomodacji i mięśni gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, śledzenie, zbieżność, wodzenie),
- kształtowanie pojęć, usprawnianie pamięci wzrokowej, osiąganie wyższych sprawności wzrokowych, stymulację polisensoryczną, kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni, wdrażanie do samodzielności,
- nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem Braille'a, rozwijanie wrażliwości
dotykowej.
Psychodietetyka [konsultacja: 220 zł/50min, terapia: 170zł/50min]
Psychodietetyka jest to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu psychologii oraz dietetyki. Jest skierowana głównie do osób, które mają nieprawidłową relację z jedzeniem. Holistyczne podejście do pacjenta pozwala zrozumieć przyczyny konkretnych wyborów żywieniowych. Psychodietetyk zajmuje się pacjentami m.in. z anoreksją, bulimią, otyłością, kompulsywnym objadaniem się. Pomaga osobom, które nie akceptują swojego wyglądu, pracuje z pacjentami nad trwałą zmianą sposobu myślenia oraz naprawą relacji z jedzeniem. 
 • Terapia pedagogczna/zajęciowa
 • Terapia ręki
Fabularny Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 10-14 lat [130 zł/105 min]

Fabularny Trening Umiejętności Społecznych - gry RPG (Role-Playing Game) dla dzieci w wieku 10-14 lat

Badanie QEEG z omówieniem wyników: [ 300 zł/2 godziny ]
Na badanie QEEG składa się zebranie zapisu EEG z wielu punktów na głowie i wykorzystanie metod matematycznych do analizy otrzymanych danych. Ta procedura pomaga stworzyć mapę aktywności mózgu badanego.
Plan terapii biofeedback powstaje w oparciu o porównanie wzorca aktywności mózgu osoby badanej z wzorcem normatywnym dla jej grupy wiekowej.
Do badania wykorzystuje się specjalny czepek, na którym montowane są elektrody. Badanie ma charakter nieinwazyjny.
Podczas pomiaru klient wykonuje różne zadania (np. obliczenia, czytanie). Diagnoza trwa do 2 godz.
Terapia Biofeedback: [ pierwsze spotkanie: 200 zł, sesja: 150 zł/50 minut ]

Terapia biofeedback to metoda terapeutyczna opierająca się na dostarczaniu pacjentowi informacji zwrotnych (feedback) na temat różnych funkcji fizjologicznych jego organizmu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pacjent uczy się, jak świadomie wpływać na te funkcje, co może pomóc w leczeniu różnych schorzeń i poprawie jakości życia.

Grupowe zajęcia logopedyczne RozGadasie [12 wizyt po 50 minut-1200zł za osobę]

Profilaktyczne zajęcia grupowe logopedyczne RozGadasie organizowane są od 2 do 4 dzieci. Cały cykl zajęć to 12 wizyt po 50 minut. 

Terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne [170zł/50min]

Terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.